Skip to main content
Image

Yleiset sopimusehdot Bastion Holding BV

Yleiset sopimusehdot Bastion Holding BV

Versio: 1.2
Päivämäärä: 24.1.2023

Artikla 1. Määritelmät

Näissä yleisissä ehdoissa sekä kaikissa tarjouksissa, sopimuksissa tai sopimusten tekemisessä, joihin näitä yleisiä ehtoja sovelletaan, sovelletaan seuraavia määritelmiä:

1.1. Bastion Hotels: kaikki yksityisen osakeyhtiön Bastion Holding BV:n sivuliikkeet Alankomaissa ja sen ulkopuolella sekä kaikki Bastion Holding BV:hen liittyvät yritykset ja yhtiöt, tytäryhtiöt ja yhtiöt millä tahansa nimellä.

1.2.Palvelut: sanan laajimmassa merkityksessä Bastion Hotelsin majoituksen tarjoaminen ja/tai (huone)tilan ja/tai ruuan ja/tai juoman tarjoaminen kaikkeen siihen liittyvään toimintaan ja/tai palveluihin.

1.3. Vieras: henkilö(t), joille Bastion Hotelsin tulee tarjota Palvelut Asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella. Kun näissä ehdoissa viitataan termiin Vieras, tämä sisältää myös Vieraan mukana tai mukana kulkevat henkilöt. Ellei näissä ehdoissa nimenomaisesti toisin mainita, Vieraalla tai Asiakaslla tarkoitetaan sekä Vieraita että Asiakasta.

1.4. Asiakas: luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on tehnyt Bastion Hotelsin kanssa sopimuksen Palvelujen toimittamisesta. Asiakkaalla tarkoitetaan myös välittäjää, joka on tehnyt sopimuksen Palvelujen toimittamisesta riippumatta siitä, onko hänen suhteensa nimissä tai ei. Luonnollista henkilöä, joka ei harjoita ammattiaan tai liiketoimintaa, kutsutaan näissä ehdoissa myös kuluttajaksi.

1.5. Hotellisopimus: Bastion Hotelsin ja Asiakkaan välillä tehty sopimus, jonka mukaan Bastion Hotels tarjoaa Asiakkaan tai Vieraan maksua vastaan Palveluja tälle Asiakkaalle ja/tai Vieraalle. Jos näissä ehdoissa viitataan hotellisopimukseksi, tämä sisältää myös kaikki muut sopimukset, joihin nämä ehdot on ilmoitettu soveltuviksi. Nämä ehdot koskevat myös Asiakkaita, jotka ovat solmineet Hotellisopimuksen välittäjän kautta.

1.6. Online-varaus: Varaus, joka on tehty käyttämällä varauslomaketta hotellisopimuksen tekemiseksi, joka on saatavilla Bastion Hotelsin verkkosivuilla (www.bastionhotels.nl, www.bastionhotels.com, www.bestwesternschipholairport.nl). Muiden verkkosivustojen (välittäjien) kautta tehdyillä online-varauksilla voi olla erilaiset ehdot, eivätkä ne kuulu näissä ehdoissa tarkoitetun online-varauksen piiriin.

1.7. Varaus: Asiakkaan ja Bastion Hotellien kirjallinen Hotellisopimus, jolla Asiakkaan ja Bastion Hotellien välillä sovitaan, millä ajanjaksolla ja millä ehdoilla Hotellisopimus solmitaan.

Artikla 2. Näiden ehtojen soveltaminen

2.1. Nämä yleiset ehdot koskevat kaikkia tarjouksia, sopimuksia ja sopimusten tekemistä Bastion Hotelsin kanssa.

2.2. Näistä yleisistä ehdoista poikkeavat tarjoukset, sopimukset tai sopimusten solmiminen ovat voimassa vain, jos niistä on erikseen sovittu kirjallisesti Bastion Hotelsin kanssa. Tällöin poikkeama koskee vain asianomaista tarjousta, sopimusta tai sopimuksen tekemistä.

2.3. Ellei siitä ole etukäteen nimenomaisesti ja kirjallisesti ilmoitettu Bastion Hotelsille ja Bastion Hotelsin vahvistama, Vieras, Asiakas tai joku muu (oikeus)henkilö hyväksyy nämä Yleiset ehdot.

3 artikla. Hotellisopimuksen tekeminen

3.1. Kaikki Bastion-hotellin hotellisopimuksen solmimista koskevat tarjoukset ovat sitomattomia ja joka tapauksessa voimassa vain siltä osin kuin Bastion Hotellien kapasiteetti on riittävä. Online-varauksen tapauksessa oletetaan, että tarjous on mahdollisimman ajankohtainen.

3.2. Mikäli Asiakas on hyväksynyt tarjouksen ja Bastion Hotelsin kapasiteetti vaikuttaa riittämättömältä, Bastion Hotelsilla on oikeus 5 päivän kuluessa ennen ensimmäistä yöpymistä tai myöhemmin, jos Bastion Hotelsin ei voida kohtuudella odottaa vedota ehtoon edellä kohdassa 3.1 kuvatulla tavalla ja voi muuttaa tai peruuttaa hotellisopimuksen. Ensin kuitenkin etsitään ratkaisua 4.4 muutosta koskevien määräysten mukaisesti.

3.3 Varaus on lopullinen vasta sen jälkeen, kun Asiakas tai Bastion Hotels on vahvistanut Varauksen kirjallisesti.

3.4. Online-varauksella tehty Hotellisopimus solmitaan sillä hetkellä, kun Asiakas hyväksyy tarjouksen lähettämällä varauslomakkeen. Bastion Hotels vahvistaa tämän lähetyksen vastaanottamisen sähköpostitse. Asiakas voi aina irtisanoa Hotellisopimuksen ilman vahvistusta. Tämä on artiklan 3.3 vastaista.

3.5. Jokaisen Asiakkaan tekemän Hotellisopimuksen katsotaan syntyneen osittain tämän asiakkaan kustannuksella ja riskillä. Kaikki Vieraan suorittamat maksut vapauttavat asiakkaan samassa määrin.

3.6. Ellei siitä ole nimenomaisesti sovittu kirjallisesti, Bastion Hotels ei ole velkaa Asiakkaalle provisioita tai provisioita, millä tahansa nimellä.

3.7. Rajoittamatta näiden ehtojen muiden määräysten soveltamista, Bastion Hotels voi myöntää Asiakkaalle (optio-oikeuden haltijalle) optio-oikeuden konsernin ollessa kyseessä. Tällainen optio-oikeus voidaan myöntää vain kirjallisesti. Mikäli myös toinen Asiakas tekee Bastion Hotelsille tarjouksen hotellisopimuksesta, Bastion Hotels ilmoittaa tästä optionhaltijalle. Optio-oikeus raukeaa, jos optio-oikeuden haltija ei ole ilmoittanut Bastion Hotelsille Bastion Hotelsin ilmoittamassa määräajassa haluavansa käyttää optio-oikeutta.

3.8. Rajoittamatta tämän artiklan määräyksiä, Bastion Hotelsilla on oikeus peruuttaa (Online) Varaus, jos Vieras ei ole ilmoittautunut ensimmäisenä varauspäivänä klo 12.00 mennessä. Tämä ei vaikuta maksuvelvollisuuteen. Tätä säännöstä ei sovelleta, jos Asiakas antaa maksutakuun varatulle ajalle.

3.9. Jos saapumis- ja/tai lähtöpäivämäärää muutetaan, alkuperäinen, lopullinen varaus raukeaa ja uusi lopullinen varaus tehdään yhteisymmärryksessä.

3.10. Bastion Hotels kokoaa verkkosivuille tiedot erittäin huolellisesti, kuitenkin tietojen siirron aikana ja/tai teknisten vikojen tai muiden olosuhteiden vuoksi epätarkkuuksia ja/tai tiedot voivat olla puutteellisia. Kaikki online-varaukset ovat ilmeisiä muutoksia ja/tai virheitä. Mikäli tässä kohdassa tarkoitetut muutokset ja/tai virheet johtavat hinnan muutokseen, Asiakkaalla on oikeus peruuttaa veloituksetta.

Artikla 4. Bastion Hotelsin velvollisuudet

4.1. Bastion Hotels antaa sovitun majoituksen Asiakkaan käyttöön sovittuna aikana ja/tai tarjoaa sovitut Palvelut Bastion Hotelsissa sovellettavien laatustandardien mukaisesti.

4.2. Edellä artiklan 4.1. kuvattu ei päde:
a. ylivoimaisen esteen sattuessa, joka on kuvattu näissä ehdoissa ylivoimaista estettä koskevassa artikkelissa (artikkeli 9);
b. jos Vieras ei ilmesty tai on yli puoli tuntia myöhässä;
c. jos Asiakas ei ole maksanut tai ei ole maksanut ajoissa 7 kohdassa tarkoitettuja ennakkomaksuja tai välimaksuja;
d. jos Asiakas ei jostain syystä täytä tai ei täysin täytä velvollisuuksiaan, joita Asiakkaalla on Bastion Hotelsia kohtaan.

4.3. Ellei kirjallisesti toisin ole sovittu, Bastion Hotels antaa majoituksen Vieraan käyttöön tulopäivänä klo 14 alkaen lähtöpäivänä klo 12 asti.

4.4 Bastion Hotelsilla on oikeus tarjota Vieraalle muuta hotellimajoitusta kuin mitä hotellisopimuksen mukaan tarjottaisiin. Mikäli tämä on Vieraalle epämukavaa, Vieraalla tai Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Hotellisopimus välittömästi. Mikäli Asiakkaan tai Vieraan tarjoama ja hyväksymä hotellimajoitus on halvempi kuin alkuperäinen majoitus, Bastion Hotels antaa säästösumman Vieraan tai Asiakkaan käyttöön. Bastion Hotels ei ole missään olosuhteissa velvollinen maksamaan muita korvauksia.

Artikla 5. Ryhmävaraukset

5.1. Vähintään kymmenen huoneen varaukset kuuluvat ryhmävarauksiin. Ryhmävarauksia koskevia määräyksiä sovelletaan rajoittamatta näiden ehtojen muiden määräysten soveltamista. Jos säännökset ovat ristiriidassa keskenään, tämän artiklan säännökset ovat ensisijaisia.

5.2. Asiakas voi tehdä vapaaehtoisen varauksen ryhmävarausta varten. Vapaaehtoinen varaus vahvistetaan vasta sen jälkeen, kun se on vahvistettu kirjallisesti. Vapaaehtoinen varaus voidaan tehdä enintään 1 kuukausi ennen saapumispäivää. Ellei asiasta ole nimenomaisesti sovittu kirjallisesti, valinnainen varaus raukeaa sen jälkeen automaattisesti. 

5.3. Lopullinen varaus on tehty vasta, kun asiakas on vahvistanut sen kirjallisesti ja Bastion Hotels on vahvistanut sen asiakkaalle. 

5.4. Ryhmävarauksen osalta pätee, että asiakas voi saapumispäivää edeltävänä päivänä kello 12:00 asti vähentää lopullisesti varattujen huoneiden määrää vapaasti 10 %:lla.

5.5. Alun perin ja lopullisesti varattujen huoneiden määrää voidaan lisätä vain Bastion Hotels kanssa neuvotellen. Bastion Hotels ei ole millään tavoin vastuussa siitä, että alun perin ja lopullisesti varattujen huoneiden määrää lisätään ilman erillistä kuulemista.

5.6. Jos lopullinen varaus peruutetaan kokonaan viimeistään 1 kuukausi ennen saapumispäivää, peruutuskuluja ei veloiteta. Jos lopullinen varaus peruutetaan kokonaan 1 kuukausi ja 1 viikko ennen saapumispäivää, asiakas on velvollinen maksamaan Bastion Hotels 50 % majoituksen hinnasta. Jos lopullinen varaus peruutetaan kokonaan alle 1 viikkoa ennen saapumispäivää, asiakas on velvollinen maksamaan Bastion Hotels 100 % majoituksen ja mahdollisesti varattujen ryhmäillallisten hinnan takaisin. Asiakkaan on varmistettava ryhmävarausten osalta, että Bastion Hotels on hallussaan vieraiden nimiluettelo viimeistään 7 työpäivää ennen saapumispäivää.

5.7. Bastion Hotelsin on taattava 100 % varauksen kokonaisarvosta viimeistään 1 kuukautta ennen saapumispäivää. 
Ennakkomaksu on maksettava Bastion Hotels pankkitilille kuukautta ennen saapumispäivää. Varauksen kokonaisarvo on taattava luottokorttitakuulla viimeistään 1 kuukausi ennen saapumispäivää. Tämä ei koske tapauksia, joissa asiakkaalla on voimassa oleva velallisen numero Bastion Hotels. 

5.8. Jos täydellisen lopullisen varauksen saapumis- ja/tai lähtöpäivää muutetaan, alkuperäiset päivämäärät raukeavat ja lopullinen varaus siirretään haluttuihin päivämääriin keskinäisen neuvottelun perusteella saatavuuden mukaan. Jos tämä ei ole mahdollista, sovelletaan automaattisesti peruutusehtoja (5.6 artikla).

5.9. Jos asiakas ei noudata edellisiä artikloja, Bastion Hotels katsoo, että lopullinen varaus on peruutettu. Tätä peruutusta pidetään asiakkaan tekemänä lopullisen varauksen peruutuksena (artikla 5.6). Asiakas on edelleen velvollinen maksamaan Bastion Hotels peruutusmaksun.

Artikla 6. Peruutus

6.1. Tämän artiklan määräyksiä sovelletaan rajoittamatta näiden ehtojen muiden määräysten soveltamista. Tämän artiklan määräykset eivät rajoita Asiakkaan ja/tai kolmansien osapuolien yleisen lain mukaista vastuuta.

6.2. Hotellisopimus on peruuttamaton eikä sitä voi peruuttaa.

6.3. Kuluttajilla ei ole Alankomaiden siviililain artiklan 6:230p mukaista purkamisoikeutta erityisesti verkkovarauksissa.

6.4 Jos erityinen peruutussääntö koskee ja/tai se mainitaan Bastion Hotelsin verkkosivuilla, se katsotaan pysyväksi osaksi tarjousta ja tämä koskee tämän artiklan peruuttamattomuutta koskevia ehtoja. Asiakkaalla on tällöin mahdollisuus peruuttaa Bastion Hotelsin verkkosivuilla kerrottu. Jos Asiakas on jo kirjautunut sisään verkossa, peruutus ei ole enää mahdollista, ellei toisin mainita.

6.5. Peruutus on tehtävä kirjallisesti, mukaan lukien verkossa asianmukaisen työkalun/lomakkeen (www.bastionhotel.nl) kautta, sähköpostitse ja päivättävä.

6.6. Ryhmävarauksia koskevien määräysten mukaisesti (5 artikla), ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, Varauksen voi peruuttaa maksutta saapumispäivää edeltävään puoleenpäivään asti.

Artikla 7. Hinnat ja maksu

7.1. Hinnat voivat vaihdella majoitustyypin, päivän, varausajan, maksuehtojen ja peruutusehtojen mukaan.

7.2. Asiakas on velkaa Bastion Hotelsille Hotellisopimuksessa mainitut summat. Vieras on aina yhteisvastuussa oleskelun kokonaiskustannusten maksamisesta. Bastion Hotels voi periä Asiakkaalta ja/tai Vieraalta lisämaksun erikoispalveluista, kuten pysäköintihallin, puhelimen, kassakaapin jne. käytöstä. Kustannukset ilmoitetaan selkeästi.

7.3. Asiakas ja/tai Vieras maksaa kaikki laskut, mukaan lukien peruutus- tai saapumatta jättämislaskut, käteisellä tai nimenomaisesti sovittaessa 14 päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Maksupaikkana on Bastion Hotelsin asianmukainen sijainti, jota lasku koskee.

7.4 Asiakkaan katsotaan solmivan Hotellisopimuksen tai minkä tahansa muun sopimuksen jokaisen Vieraan puolesta. Ilmoittautumalla Vieras ilmaisee, että Asiakas oli valtuutettu edustamaan häntä tässä asiassa.

7.5 Maksu suoritetaan euroissa. Jos Bastion Hotels hyväksyy maksun ulkomaan valuutassa, sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa markkinahintaa. Bastion Hotelsilla on oikeus veloittaa valuuttamääräisen maksun yhteydessä hallintokuluina enintään 10 % valuuttamääräisestä summasta.

7.6 Bastion Hotelsilla on oikeus evätä sekit, tilisiirtokortit ja muut vastaavat maksutavat tai muut kuin edellä mainitut maksutavat tai liittää niiden hyväksymiseen tiettyjä ehtoja. Lisäksi Bastion Hotels päättää, mitä maksutapoja tarjotaan. Online-varauksen tapauksessa maksuvaihtoehdot ilmoitetaan hyvissä ajoin ennen sopimuksen solmimista. Bastion Hotelsilla on oikeus vaatia (osan) ennakkomaksua. Tämä koskee kaikentyyppisiä varauksia, ja tämä summa ratkaistaan lopulta maksettavan lopullisen summan kanssa. Peruutuksen sattuessa jo maksettu summa palautetaan mahdollisimman pian, viimeistään 14 päivän kuluessa.

7.7. Jos Vieras/Asiakas käyttää Bastion Hotelsin palveluita oleskelunsa aikana, Bastion Hotelsilla on oikeus jo periä maksu ostetuista Palveluista.

7.8 Mikäli Vieras/Asiakas ei täytä maksuvelvoitteitaan ajoissa, hän on sen jälkeen, kun Bastion Hotels on ilmoittanut hänelle maksuviivästyksestä ja Bastion Hotels on antanut Asiakkaalle 14 päivää aikaa suorittaa maksuvelvoitteensa. , sen jälkeen kun maksua ei ole suoritettu tämän 14 päivän kuluessa, jäljellä olevalle summalle peritään lakisääteistä korkoa ja Bastion Hotelsilla on oikeus periä sille aiheutuneet oikeudenkäyntikulut. Nämä perintäkulut ovat enintään: 15 % kantapäästä 2 500 euroon asti; 10 % seuraavasta 2 500 eurosta ja 5 % seuraavasta 5 000 eurosta vähintään 40 eurolla =. Bastion Hotels voi poiketa ilmoitetuista määristä ja prosenteista Asiakkaan eduksi.

Artikla 8. Vastuu

8.1. Tätä artiklaa sovelletaan vain, jos Asiakas on ammattiaan tai liiketoimintaansa harjoittava (oikeus)henkilö. Kuluttaja-asiakkaan tapauksessa Bastion Hotelsin vastuu on rajoitettu lain sallimissa rajoissa.

8.2. Ellei kyseessä ole Bastion Hotelsin tahallisuus tai törkeä huolimattomuus, Bastion Hotels ei ota vastuuta missään muodossa.

8.3 Ellei kyseessä ole Bastion Hotelsin tahallisuus tai törkeä huolimattomuus, Bastion Hotels ei ota vastuuta Asiakkaan ajoneuvoille tai niiden kanssa aiheutuneista vahingoista.

8.4 Ellei Bastion Hotels ole tahallinen tai törkeä huolimattomuus, Bastion Hotels ei ota vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat suoraan tai epäsuorasti kenellekään tai millekään suoraan tai välillisesti mistä tahansa irtaimessa tai kiinteässä esineessä olevasta viasta tai mistä tahansa. kiinteistö, jonka Bastion Hotels omistaa, vuokraaja tai vuokralainen tai jotka ovat muuten Bastion Hotelsin käytettävissä.

8.5 Bastion Hotelsin vastuu ei koskaan ylitä Hotellisopimuksen arvoa tai Bastion Hotellien vakuutusyhtiön korvaamaa vahinkoa tai muun kolmannen osapuolen Bastion Hotelsille korvaamaa vahinkoa.

8.6. Asiakas korvaa Bastion Hotelsin täysin kaikista vaatimuksista tai millä tahansa nimellä, jonka Vieras ja/tai joku kolmas osapuoli väittää tai voi esittää Bastion Hotelsia vastaan koskien vaatimuksia sanan laajimmassa merkityksessä Hotellisopimusta tai muuta Asiakkaan tekemää sopimusta. Tämä korvausvelvollisuus koskee myös Hotellisopimusta, jos se on purettu kokonaan tai osittain mistä tahansa syystä.
Artikla 9. Ylivoimainen este

9.1. Ylivoimaiseen esteeseen kuuluvat mm.: henkilöstön sairaus, joka kohtuudella tekee liiketoiminnan mahdottomaksi, sota, sodan uhka, mellakka, lakko tai teollinen miehitys, vesivahingot, ahdistelu, terrorismi, tulipalo, tulva, hallituksen toimenpiteet.

9.2. Ylivoimaisen esteen sattuessa Bastion Hotels voi joko purkaa tai keskeyttää sopimuksen. Tällöin Bastion Hotelsilla ei ole velvollisuutta korvata vahinkoa.

9.3. Edellä mainittu pätee myös, jos ylivoimainen este koskee henkilöitä ja/tai palveluita ja/tai laitoksia, joita Bastion Hotels käyttää hotellisopimuksen tai muun sopimuksen täyttämisessä. Tämä sisältää myös sen, mitä tapahtuu edellä mainituille henkilöille ja/tai palveluille ja/tai laitoksille lykkäävänä tai ratkaisevana ehdona tai edellä mainittujen henkilöiden ja/tai palvelujen ja/tai laitosten laiminlyönninä. Bastion Hotels ei ole velvollinen osoittamaan vaikutustaan sen liiketoimintaan.

9.4 Pykälää 9 sovelletaan vain, jos Asiakas on ammattiaan tai liiketoimintaansa harjoittava (oikeus)henkilö. Kuluttaja-asiakkaan tapauksessa kyseessä on ylivoimainen este vain siltä osin kuin se on lain mukaan mahdollista.

Artikla 10. Sovellettava laki ja riita-asiat

10.1. Hollannin lakia sovelletaan kaikkiin sopimuksiin, millä tahansa nimellä.

10.2. Jollei alla olevista määräyksistä muuta johdu ja elleivät pakottavat lainsäännökset kiellä tätä (kuten kuluttajariidat), kaikki riidat, jotka voivat syntyä sopimuksesta, johon näitä ehtoja sovelletaan, kokonaan tai osittain, ratkaistaan tuomioistuimessa. Utrechtissa, ellei Bastion Hotels halua antaa Asiakkaan ja/tai Vieraan kotipaikan tuomarille.

10.3. Jos kyseessä on riita, joka Alankomaiden prosessioikeuden sääntöjen mukaan kuuluu käräjäoikeuden, osapiirin ehdottomaan toimivaltaan, tämän riidan ratkaisee yksinomaan toimivaltainen tuomioistuin, osapiiri.

10.4 Yhden tai useamman ehtojen pätemättömyys ei vaikuta muiden ehtojen pätevyyteen. Jos ehto jostain syystä osoittautuu pätemättömäksi, Bastion Hotelsin ja asiakkaan ja/tai Vieraan katsotaan sopineen voimassa olevasta ehdosta, joka lähentää pätemätöntä ehtoa mahdollisimman tarkasti laajuudeltaan ja laajuudeltaan.

Lataa yleiset ehdot PDF -muodossa.

Alhaisin hinta on taattu

Ilmainen pysäköinti

Ilmainen Wifi

Maksa turvallisesti verkossa, tilillä tai luottokortilla.
  • Ideal
  • Visa
  • Mastercard
  • American Express
  • Sofort
  • Mister Cash
  • CBC
  • JCB
  • Paypal
  • Maestro