Skip to main content
Image

Ogólne warunki handlowe - Bastion Holding BV

Ogólne warunki handlowe Bastion Holding BV

Wersja: 1.2

Data: 24 Styczeń 2023

Artykuł 1. Definicje

W niniejszych Ogólnych Warunkach, jak również we wszelkich ofertach, umowach lub zawarciech umów, do których mają zastosowanie niniejsze Ogólne Warunki, zdefiniowane poniżej pojęcia mają następujące znaczenie:

1.1. Hotele Bastion: wszystkie oddziały prywatnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Bastion Holding BV w Holandii i za granicą, a także wszystkie jej spółki zależne i zależne oraz przedsiębiorstwa, niezależnie od nazwy.

1.2. Usługi: „Usługi” oznaczają, w najszerszym znaczeniu, zapewnienie zakwaterowania i/lub korytarzy/pokojów i/lub żywności i/lub napojów, a także wykonywanie wszelkich powiązanych działań i/lub usług przez Hotele Bastion.

1.3. Gość: osoba/osoby, na rzecz której Bastion Hotels ma świadczyć Usługi na podstawie umowy zawartej z Klientem. Ilekroć w niniejszym regulaminie użyty zostanie termin „Gość”, termin ten odnosi się również do osoby/osób ​​towarzyszących Gościowi. O ile wyraźnie nie postanowiono inaczej, termin „Gość” lub „Klient” należy rozumieć zarówno w odniesieniu do Gościa, jak i Klienta.

1.4. Klient: osoba fizyczna lub prawna, która zawarła z Bastion Hotels umowę o świadczenie Usług. Pod pojęciem „Klient” rozumie się również każdego pośrednika, który zawarł umowę w celu świadczenia Usług, w imieniu swoich klientów lub nie. W niniejszym regulaminie osoba fizyczna nie prowadząca działalności handlowej, gospodarczej lub innego przedsięwzięcia może być również określana jako „Konsument”.

1.5. Umowa hotelowa: umowa zawarta pomiędzy hotelami Bastion a Klientem, w której hotele Bastion wyrażają zgodę na świadczenie Usług na rzecz Klienta i/lub Gościa(ów) za opłatą przez Klienta lub Gościa. Ilekroć w niniejszym regulaminie używany jest termin „Umowa Hotelowa”, należy przez to rozumieć wszelkie inne umowy, do których mają zastosowanie niniejsze warunki. Niniejsze warunki mają również zastosowanie do Klientów, którzy zawarli Umowę hotelową za pośrednictwem pośrednika.

1.6. Rezerwacja Online: Rezerwacja dokonywana za pomocą formularza rezerwacyjnego dostępnego na stronach internetowych Bastion Hotels (www.bastionhotels.nl, www.bastionhotels.com, www.bestwesternschipholairport.nl) w celu zawarcia Umowy Hotelowej. Rezerwacje online dokonywane za pośrednictwem innych stron internetowych (stron internetowych pośredników) mogą podlegać innym warunkom i nie wchodzą w zakres Rezerwacji online w rozumieniu niniejszych warunków.

1.7. Rezerwacja: pisemna Umowa Hotelowa zawarta pomiędzy Klientem a hotelami Bastion określająca czas trwania umowy oraz warunki realizacji umowy.

Artykuł 2. Stosowanie niniejszych warunków

2.1. Niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie do wszystkich ofert, umów i zawierania umów, których stroną jest Bastion Hotels.

2.2. Oferty, umowy i zawarcie umów, które odbiegają od niniejszych Ogólnych Warunków, nie będą ważne, o ile nie zostaną wyraźnie uzgodnione z Bastion Hotels na piśmie. W takim przypadku odstępstwo będzie miało zastosowanie wyłącznie do oferty, umowy lub zawarcia danej umowy.

2.3. O ile Hotele Bastion nie otrzymały i nie potwierdziły z wyprzedzeniem pisemnego zawiadomienia od Gościa lub Klienta (lub innej osoby fizycznej lub prawnej) wyraźnie stwierdzającej, że chcą dokonać innych ustaleń, Gość lub Klient (lub inna osoba fizyczna lub prawna) będzie wymagane do wyrażenia zgody na niniejsze Ogólne Warunki.

Artykuł 3. Zawarcie umowy hotelowej

3.1. Wszystkie oferty złożone przez Hotele Bastion w celu zawarcia Umowy Hotelowej są niezobowiązujące i będą w każdym przypadku uzależnione od dostępności. W przypadku Rezerwacji Online, oferty prezentowane na stronie internetowej Bastion Hotels będą możliwie najbardziej aktualne.

3.2. Jeśli po przyjęciu przez klienta oferty pojemność hotelu Bastion Hotels okaże się niewystarczająca, wówczas Bastion Hotels ma prawo, w terminie 5 dni przed pierwszym noclegiem lub później, jeśli nie można tego oczekiwać od Bastion Hotels w sposób rozsądny, odwołać się do postanowień artykułu 3.1 i zmienić lub anulować umowę hotelową. W pierwszej kolejności poszukiwane będzie jednak rozwiązanie zgodne z postanowieniami art. 4.4 w odniesieniu do zmian.

3.3. Rezerwacja staje się wiążąca dopiero po jej pisemnym potwierdzeniu przez Klienta lub Hotele Bastion.

3.4. Umowa Hotelu na podstawie Rezerwacji Online wchodzi w życie z chwilą zaakceptowania przez Klienta oferty poprzez przesłanie formularza rezerwacyjnego. Hotele Bastion potwierdzą otrzymanie formularza rezerwacji e-mailem. Jeżeli Klient nie otrzymał potwierdzenia otrzymania formularza rezerwacyjnego, może, w drodze odstępstwa od postanowienia art. 3.3, wypowiedzieć Umowę hotelową w każdym czasie.

3.5. Każdą Umowę Hotelową zawieraną przez Klienta uważa się za zawartą częściowo na rachunek i ryzyko Klienta. Wpłata przez Gościa całości lub części należności zwalnia Klienta w tym samym zakresie.

3.6. Hotele Bastion nie są winne Klientowi żadnej prowizji ani procentu, bez względu na nazwę, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej na piśmie.

3.7. Niezależnie od pozostałych postanowień niniejszego regulaminu, Hotele Bastion mogą, w przypadku Rezerwacji Grupowej, przyznać Klientowi (posiadaczowi opcji) prawo pierwokupu. Prawo to może być udzielone tylko na piśmie. W przypadku, gdy inny potencjalny Klient złoży Hotelom Bastion ofertę zawarcia Umowy Hotelowej dotyczącej całości lub części Usług należnych w ramach opcji, Hotele Bastion poinformują o tym posiadacza opcji. Prawo pierwokupu wygasa, jeżeli posiadacz opcji nie poinformuje Hotele Bastion, że chce skorzystać z prawa pierwokupu w terminie określonym przez Hotele Bastion.

3.8. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, Hotele Bastion mają prawo anulować każdą Rezerwację (niezależnie od tego, czy została dokonana przez Internet), jeśli Gość nie zameldował się przed lub o godzinie 12.00 pierwszego dnia rezerwacji. Nie wpływa to na zobowiązania płatnicze Klienta lub Gościa. Postanowienie to nie ma zastosowania, jeżeli Klient udzielił gwarancji zapłaty na zarezerwowany okres.

3.9. Jeśli data zameldowania i/lub wymeldowania ulegnie zmianie, pierwotna Rezerwacja firmowa wygasa, a nowa Rezerwacja firmowa zostanie ustanowiona we wspólnych konsultacjach.

3.10. Informacje zawarte na stronach internetowych Bastion Hotels zostały dotrzymane z najwyższą starannością. Niemniej jednak dane mogą zawierać niedokładne i/lub niepełne informacje z powodu błędów transmisji i/lub wad technicznych lub innych okoliczności. Wszystkie Rezerwacje Online podlegają zmianom i/lub błędom. W przypadku, gdy zmiany i/lub błędy, o których mowa w niniejszym paragrafie, doprowadzą do zmiany ceny, Klientowi przysługuje prawo do bezpłatnego anulowania.

Artykuł 4. Obowiązki hoteli Bastion

4.1. Hotele Bastion udostępnią uzgodnione zakwaterowanie hotelowe Gościowi na uzgodniony okres i/lub wykonają uzgodnione usługi zgodnie ze standardami jakości stosowanymi przez Hostele Bastion.

4.2. Postanowienia opisanego powyżej w pkt 5.1 nie stosuje się:
a. W przypadku siły wyższej, jak opisano w art. 9;
b. W przypadku niestawienia się Gościa lub stawienia się z ponad półgodzinnym spóźnieniem;
c. Jeżeli Klient nie wpłaca przedpłat lub płatności okresowych, o których mowa w art. 7, lub nie dokonuje ich w terminie;
d. Jeżeli Klient nie wywiązuje się lub tylko częściowo wypełnia swoje zobowiązania wobec Hoteli Bastion, niezależnie od sposobu powstania tych zobowiązań.

4.3. O ile pisemnie nie uzgodniono inaczej, Hotele Bastion udostępnią noclegi dla Gościa od godziny 14.00 w dniu przyjazdu do godziny 12.00 w dniu wyjazdu..

4.4. Hotele Bastion są uprawnione do oferowania Gościowi zakwaterowania odbiegającego od opisanego w Umowie Hotelowej. W przypadku sprzeciwu Gościa, Gość lub Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę hotelową ze skutkiem natychmiastowym. Jeżeli zakwaterowanie w hotelu oferowane przez Hotele Bastion i zaakceptowane przez Klienta lub Gościa jest tańsze niż pierwotne zakwaterowanie, Hotele Bastion zwróci Gościowi lub Klientowi różnicę. Poza tym Hotele Bastion nigdy nie będą zobowiązane do wypłaty odszkodowania.

Artykuł 5. Rezerwacje grupowe

5.1. Rezerwacje dziesięciu lub więcej pokoi zaliczają się do rezerwacji grupowych. Postanowienia dotyczące rezerwacji grupowych obowiązują bez uszczerbku dla pozostałych postanowień niniejszych warunków. W przypadku sprzeczności między przepisami, pierwszeństwo mają przepisy niniejszego artykułu.

5.2. Klient może dokonać rezerwacji opcjonalnej dla rezerwacji grupowej. Rezerwacja fakultatywna zostaje założona dopiero po jej pisemnym potwierdzeniu. Opcjonalna rezerwacja może być dokonana maksymalnie 1 miesiąc przed datą przyjazdu. O ile nie zostanie to wyraźnie uzgodnione na piśmie, rezerwacja fakultatywna automatycznie wygasa po tym terminie. 

5.3. Ostateczna Rezerwacja nie dojdzie do skutku, dopóki nie zostanie potwierdzona na piśmie przez Klienta i przekazana Klientowi przez Bastion Hotels. 

5.4. W przypadku Rezerwacji Grupowej obowiązuje zasada, że Klient może do godziny 12:00 dnia poprzedzającego datę przyjazdu dowolnie zmniejszyć liczbę ostatecznie zarezerwowanych pokoi o 10%.

5.5. Zwiększenie liczby pokoi, które zostały wstępnie i ostatecznie zarezerwowane, może nastąpić wyłącznie w porozumieniu z Bastion Hotels. Bastion Hotels nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za zwiększenie, bez konsultacji, liczby pokoi, które zostały pierwotnie i ostatecznie zarezerwowane.

5.6. W przypadku całkowitej anulacji ostatecznej Rezerwacji do 1 miesiąca przed datą przyjazdu nie zostaną naliczone żadne koszty. W przypadku całkowitego anulowania ostatecznej rezerwacji w okresie od 1 miesiąca do 1 tygodnia przed datą przyjazdu, klient będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Bastion Hotels 50% wartości podstawy zakwaterowania. W przypadku całkowitego anulowania ostatecznej rezerwacji w okresie krótszym niż 1 tydzień przed datą przyjazdu, klient jest zobowiązany do zwrotu Bastion Hotels 100% kosztów zakwaterowania i wszelkich zarezerwowanych kolacji grupowych. Klient zapewni, w przypadku rezerwacji grupowych, że Bastion Hotels będzie w posiadaniu listy nazwisk Gości nie później niż 7 dni roboczych przed datą przyjazdu.

5.7. Nie później niż 1 miesiąc przed datą przyjazdu należy zagwarantować 100% całkowitej wartości rezerwacji w Bastion Hotels. 
Zaliczka musi zostać zaksięgowana na rachunku bankowym Bastion Hotels na miesiąc przed datą przyjazdu. Gwarancja karty kredytowej ma gwarantować całkowitą wartość Rezerwacji nie później niż 1 miesiąc przed datą przyjazdu. Nie dotyczy to sytuacji, gdy klient posiada ważny numer dłużnika w Bastion Hotels. 

5.8. W przypadku zmiany daty przyjazdu i/lub wyjazdu pełnej ostatecznej Rezerwacji, pierwotne daty wygasną, a ostateczna Rezerwacja zostanie przeniesiona na pożądane daty we wzajemnym porozumieniu, w oparciu o dostępność. Jeśli dostępność nie pozwala na to, automatycznie przechodzisz do warunków anulowania (artykuł 5.6).

5.9. Jeśli Klient nie dotrzyma warunków określonych w poprzednich artykułach, Bastion Hotels uzna, że ostateczna Rezerwacja została anulowana. To anulowanie będzie uznane za anulowanie definitywnej Rezerwacji przez Klienta (Artykuł 5.6). Klient pozostaje zobowiązany do zapłaty Bastion Hotels opłaty za anulowanie rezerwacji.

Artykuł 6. Anulowanie

6.1. Postanowienia niniejszego artykułu mają zastosowanie niezależnie od pozostałych postanowień niniejszego regulaminu. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wpływają na odpowiedzialność Klienta i/lub osób trzecich zgodnie z prawem powszechnym.

6.2. Umowa hotelowa jest nieodwołalna i nie może być anulowana.

6.3. Zgodnie z art. 6:230p holenderskiego kodeksu cywilnego, aw szczególności w przypadku Rezerwacji online, Konsumenci nie mają prawa do wypowiedzenia.

6.4. W przypadku, gdy na stronie internetowej hoteli Bastion obowiązują szczególne przepisy dotyczące anulowania rezerwacji, przepisy te będą traktowane jako integralna część oferty i jako takie będą miały pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego paragrafu dotyczącymi nieodwołalności. W takim przypadku Klient może dokonać anulacji w sposób wskazany na stronie internetowej Bastion Hotels. O ile nie postanowiono inaczej, Klienci nie mogą już anulować po dokonaniu odprawy online.

6.5. Rezygnacja musi być dokonana pisemnie, tj. listownie, za pomocą narzędzia/formularza online przeznaczonego do tego celu (www.bastionhotel.nl) lub e-mailem z podaniem daty.

6.6. Niezależnie od postanowień dotyczących Rezerwacji Grupowych (patrz punkt 5 powyżej), Rezerwację można bezpłatnie anulować do godz. 12.00 dnia poprzedzającego dzień przyjazdu, chyba że pisemnie uzgodniono inaczej.

Artykuł 7. Ceny i płatność

7.1. Ceny mogą się różnić w zależności od rodzaju zakwaterowania, daty i godziny rezerwacji oraz warunków płatności i anulacji.

7.2. Klient będzie winien Bastion Hotels odpowiednie kwoty określone w Umowie Hotelowej. Gość pozostaje przez cały czas współodpowiedzialny za zapłatę całkowitego kosztu pobytu. Hotele Bastion mogą obciążyć Klienta i/lub Gościa dodatkową kwotą za usługi specjalne, takie jak korzystanie z hotelowego garażu, telefonu, sejfów itp. Koszty zostaną wyraźnie podane.

7.3. Wszystkie faktury, w tym te dotyczące anulowania lub niedojazdu, muszą zostać opłacone przez Klienta i/lub Gościa gotówką lub, jeśli tak wyraźnie uzgodniono, w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury. Wskazanym miejscem płatności jest konkretny oddział Bastion Hotels, którego dotyczy faktura.

7.4. Uznaje się, że Klient zawarł Umowę hotelową lub jakąkolwiek inną umowę, również w imieniu i na rzecz każdego Gościa. Stawiając się osobiście Gość wskazuje, że Klient był upoważniony do reprezentowania go w tym zakresie.

7.5. Płatność dokonywana jest w euro. W przypadkach, w których Hotele Bastion akceptują płatności w walucie obcej, obowiązującym kursem wymiany będzie kurs z dnia otrzymania płatności. W przypadku płatności w walucie obcej, Bastion Hotels ma prawo pobrać maksymalnie 10% kwoty w walucie obcej na pokrycie związanych z tym kosztów administracyjnych.

7.6. Bastion hotele są uprawnieni do odmowy kontroli, inne podobne środki płatnicze oraz środki płatnicze inne niż wymienione powyżej, lub dołączyć pewne warunki do jego akceptacji. Bastion Hotel, według własnego uznania, określi, które zostaną przyjęte środki płatnicze. W przypadku rezerwacji, gdy Akceptowane sposoby płatności zostaną przekazane w odpowiednim czasie przed zawarciem umowy. Bastion Hotels ma prawo domagać się pełnej lub częściowej zaliczki. Dotyczy to wszystkich rodzajów rezerwacji. Zaliczka zostanie ostatecznie odjęta od ostatecznej kwoty do zapłaty. W przypadku odwołania, zaliczka zostanie zwrócona jak najszybciej, ale na pewno w ciągu 14 dni.

7.7. W przypadku skorzystania przez Gość/Klienta z Usług Hoteli Bastion w trakcie pobytu, Hotele Bastion będą miały prawo żądać zapłaty za już wyświadczone Usługi.

7.8. Jeżeli Gość/Klient nie wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych w terminie, a po powiadomieniu o tym fakcie przez Hotele Bastion i po upływie 14 dni na zapłatę, pozostaje w zwłoce, jest on winien Hotelom Bastion należne odsetki ustawowe od zaległej kwoty, a Hotele Bastion mają wówczas prawo obciążyć Gościa/Klienta pozasądowymi kosztami windykacji. Te koszty windykacji mogą wynieść maksymalnie: 15% kwoty głównej roszczenia od pierwszych 2500 euro roszczenia, 10% kwoty głównej roszczenia od kolejnych 2500 euro roszczenia oraz 5% kwoty głównej roszczenia. kwota główna roszczenia na kolejne 5000 euro roszczenia z minimalną kwotą 40 euro. Hotele Bastion mogą zdecydować o zastosowaniu różnych kwot i procentów na korzyść Klienta.

Artykuł 8. Odpowiedzialność

8.1. Niniejszy artykuł ma zastosowanie tylko wtedy, gdy Klient jest osobą fizyczną lub prawną działającą w ramach działalności handlowej, biznesowej lub innego przedsięwzięcia. W kontaktach z Konsumentem-Klientem odpowiedzialność Bastion Hotels jest ograniczona w zakresie dozwolonym przez prawo.

8.2. Z wyjątkiem przypadku umyślnego działania lub zaniechania lub rażącego niedbalstwa ze strony Hotele Bastion, Hotele Bastion nie ponoszą żadnej odpowiedzialności.

8.3. Poza przypadkami umyślnego działania lub zaniechania lub rażącego niedbalstwa ze strony Hoteli Bastion, Hotele Bastion nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody lub spowodowane przez pojazdy Gościa.

8.4. Z wyjątkiem umyślnego działania lub zaniechania lub rażącego niedbalstwa ze strony Hotele Bastion, Hotele Bastion nie przyjmują żadnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone bezpośrednio lub pośrednio jakimkolwiek osobom lub mieniu jako bezpośredni lub pośredni wynik jakiejkolwiek wady, cechy lub okoliczności na lub w jakiejkolwiek ruchomej lub nieruchomej nieruchomości, którą Hotele Bastion posiadają na podstawie długiej lub krótkiej dzierżawy, wynajmu lub której jest właścicielem lub która jest w jakikolwiek inny sposób do dyspozycji Hotele Bastion.

8.5. W żadnym wypadku odpowiedzialność Bastion Hotels nie może przekroczyć wartości Umowy Hotelowej, zakresu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wykupionego przez Hotele Bastion lub jakichkolwiek szkód wypłaconych Hotelom Bastion przez jakąkolwiek inną osobę trzecią.

8.6. Klient zwolni Hotele Bastion z wszelkich roszczeń, niezależnie od nazwy, które Gość i/lub jakakolwiek osoba trzecia może wnieść przeciwko Hotelom Bastion, jeśli i w zakresie, w jakim roszczenie to ma jakikolwiek związek w najszerszym znaczeniu z jakąkolwiek świadczoną Usługą lub została świadczona przez Hotele Bastion zgodnie z warunkami Umowy Hotelowej lub jakiejkolwiek innej umowy z Klientem lub ma jakikolwiek związek z zakwaterowaniem, w którym taka Usługa była świadczona lub miała być świadczona. Obowiązek zwolnienia z odpowiedzialności obowiązuje również w przypadku rozwiązania Umowy Hotelowej z Klientem i/lub Gościem w całości lub w części z jakiegokolwiek powodu.

Artykuł 9. Siła wyższa

9.1. Przez siłę wyższą rozumie się choroby personelu (uniemożliwiające Hotelom Bastion prowadzenie działalności w normalny sposób), wojnę, groźbę wojny, zamieszki, zatrzymanie pracy lub akcje protestacyjne, zalania, działania wojenne, terroryzm , pożar, powodzie i środki rządowe.

9.2. W przypadku wystąpienia siły wyższej, Bastion Hotels ma prawo do zawieszenia wykonania Umowy hotelowej lub rozwiązania Umowy hotelowej. W takim przypadku Bastion Hotels nie będą zobowiązane do wypłaty odszkodowania za jakiekolwiek straty lub szkody.

9.3. Powyższe postanowienia mają również zastosowanie w przypadku zaistnienia sytuacji siły wyższej w stosunku do osób i/lub usług i/lub instytucji zaangażowanych przez Hotele Bastion w celu wykonania Umowy Hotelowej lub jakiejkolwiek innej umowy. Obejmuje to również wszystko, co dotyczy wyżej wymienionych osób i/lub usług i/lub instytucji w zakresie przyczyn odroczenia lub anulowania, a także naruszenia umowy przez ww. W przypadku działania siły wyższej Hotele Bastion nie są zobowiązane do przedstawienia dowodu, w jaki sposób wpłynęło to na ich działalność.

9.4. Niniejszy artykuł 9 ma zastosowanie tylko wtedy, gdy Klient jest osobą fizyczną lub prawną działającą w ramach działalności handlowej, biznesowej lub innego przedsięwzięcia. W kontaktach z Konsumentem-Klientem siła wyższa może wystąpić tylko w zakresie dozwolonym przez prawo.

Artykuł 10. Prawo właściwe i spory

10.1. Wszystkie umowy, niezależnie od nazwy, podlegają prawu holenderskiemu.

10.2. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień i o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej (jak w przypadku sporów konsumenckich), wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy, do której mają zastosowanie niniejsze warunki, w całości lub w części, będą rozstrzygane przez Sąd w Utrechcie , chyba że Bastion Hotels woli skierować spór do sądu, w którego okręgu Klient i/lub Gość ma miejsce zamieszkania.

10.3. W przypadku sporu, który zgodnie z przepisami holenderskiego prawa procesowego należy do właściwości rzeczowych sądów rejonowych, spór będzie rozstrzygany wyłącznie przez właściwy sąd rejonowy.

10.4. Nieważność jednej lub więcej klauzul niniejszych Ogólnych Warunków nie wpływa na ważność wszystkich pozostałych klauzul. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu klauzula w niniejszych Ogólnych Warunkach okaże się nieważna, przyjmuje się, że strony uzgodniły ważną klauzulę zastępczą, która jest jak najbardziej zbliżona do znaczenia i zakresu nieważnej klauzuli.

Pobierz ogólne warunki jako plik PDF

Gwarancja najniższej ceny

Darmowy parking

Darmowe Wifi

Zapłać bezpiecznie online, przelewem lub kartą kredytową.
  • Ideal
  • Visa
  • Mastercard
  • American Express
  • Sofort
  • Mister Cash
  • CBC
  • JCB
  • Paypal
  • Maestro